ตํานานความเชื่อ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คือใคร?

โดย Admin-Dream

อัพเดทล่าสุด:

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

หลายคนคงเคยได้ยินตํานาน ความเชื่อเรื่องท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 กันมาบ้างแล้ว แต่ยังมีส่วนน้อยที่จะรู้จักท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อย่างแท้จริง บทความนี้จะพาทุกคนมาเจาะลึกท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 กันค่ะ มาดูกันเลย

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ท้าวจตุโลกบาลคืออะไร

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

คําว่า โลกบาล หมายความถึงหัวหน้าเทวดาที่สถิตอยู่ในสรวงสรรค์ชั้นแรกอย่างสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา ซึ่งสวรรค์ชั้นนี้มีท้าวจตุโลกบาลปกครองในแต่ละทิศ ไม่ว่าจะเป็น ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก เหล่านี้ล้วนมีหัวหน้าจอมเทวดาปกปักรักษาไว้ทั้งสิ้น อันได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวธตรฐ นั่นเองค่ะ เริ่มต้นการบูชาเทพเจ้ากันเพื่อสิ่งดีๆ เสริมบารมีให้แก่ชีวิต

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คือใคร

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

1. ท้าวเวสสุวรรณ

เริ่มต้นด้วยท้าวเวสสุวรรณเป็นจอมราชันแห่งยักษ์ ท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นโอรสของท้าวลัสเตียน กับนางศรีสุมณฑา ท้าวเวสสุวรรณจะมีหน้าที่คุ้มครอง และดูแลโลกมนุษย์ พระองค์สถิตอยู่บนสรวงสรรค์ชั้นจาตุม หรือสวรรค์ชั้นแรก โดยท่านปกครองเหล่ายักษาอีกด้วย

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ในอดีตกาลท้าวเวสสุวรรณยังได้เคยถวายอาฎนาฎิยปริตรสูตรให้แก่องค์สมเด็จพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า ท่านจะคุ้มครองพระศาสนาจากพวกยักษ์ร้ายที่ตั้งอยู่ในมิจฉาทิฐิมารังควานพระศาสดาพระชินบัญชรและพุทธบริษัททั้ง 4 ได้ นอกจากนี้ท้าวเวสสุวรณมีกระบองวิเศษที่จัดเป็นหนึ่งในอาวุธทรงพลานุภาพมากที่สุดในห้าศาสตราวุธวิเศษของไตรภพเลยก็ว่าได้ค่ะ

ดูแลปกปักทิศใด

ท้าวเวสสุวรรณดูแลปกปักรักษาทิศเหนืออันเป็นที่อยู่ตั้งมั่นของเหล่ายักษา และยักษี นอกเหนือจากการคุ้มครองพุทธบริษัทจากยักษ์และท่านยังสามารถปัดเป่าภูตผีปีศาจให้ออกไปไกลได้อีกด้วยค่ะ

บทสวดท้าวเวสสุวรรณ

ให้กล่าวบทสวดบูชาพระพุทธเจ้า 3 จบ ว่าตามนี้ “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” แล้วจึงต่อด้วยบทบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณ ดังต่อไปนี้

  • อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
  • มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
  • ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
  • เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

2. ท้าววิรุฬหก

ถัดมาเป็นท้าววิรุฬหก ซึ่งท้าววิรุฬหกเป็นจอมราชาผู้เป็นจ้าวแห่งกุมภัณฑ์ ท้าววิรุฬหกนั้นอาศัยอยู่ในยมโลก พระองค์เป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองพระบรมศาสดาและสาวกของพระองค์ให้ปราศจากกุมภัณฑ์ที่ตั้งมั่นในความเห็นผิดทั้งปวงนอกเหนือจากการปกครองกุมภัณฑ์แล้วพระองค์ยังปกครองครุฑนรกที่คอยดักจับเหล่าสัตว์นรกบางขุมมาเป็นอาหารอีกด้วยทําให้มีบางตํานานยังได้กล่าวว่าท่านเป็นเทพแห่งครุฑนั่นเองค่ะ

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ดูแลปกปักทิศใด

ท้าววิรุฬหกจะปกครองทางด้านทิศใต้ โดยมีบริวารเป็นพระยายมราช กุมภัณฑ์ ครุฑนรก เจ้าหน้าที่นายนริยบาล และเจ้าหน้าที่ในส่วนของนรกที่ยอมสวามิภักดิ์ต่ออํานาจของพระองค์อีกด้วย

บทสวดท้าววิรุฬหก

ในการสวดบูชาท้าววิรุฬหกจะจุดธป 3 ดอก และ 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ โดยให้สวดว่า “โอม ศรีวิรุฬหก มหาราชะ”

3. ท้าววิรูปักษ์

มาดู ท้าววิรูปักษ์กันบ้างค่ะ ท้าววิรูปักษ์เป็นจอมราชันของเหล่าพญานาคทั้งผอง ท้าววิรูปักษ์มีลักษณะเป็นพญานาคราชสีทองไปทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็น พระเศียร ท้องปล้องพระนาภี ล้วนเป็นสีทอง หรือแม้กระทั่งเศียรก็สีทองเช่นเดียวกันค่ะ

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ท่านท้าววิรูปักษ์ได้ถือสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าองค์พระบรมศาสดาเช่นกันว่าจะรักษาคุ้มครองทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบสถาพรต่อไปนั่นเองค่ะ

ดูแลปกปักทิศใด

ท้าววิรูปักษ์โขยังปกปักรักษาดูแลทางด้านทิศตะวันตก อันเป็นที่อยู่ของเหล่านาคราชทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนาคา นาคี นาคิณี นาคเทวี หรือนาคราชันก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้ก่ารปกครองของจอมเธวัญวิรูปักษ์ทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ท้าววิรูปักษ์ยังสามารถประทานทรัพย์กู่กหลานในตระกูลสีทองได้อีกเช่นเดียวกัน

บทสวดท้าววิรูปักษ์

ในการสวดบูชาท้าววิรุฬปักโขให้จุดธูป 7 ดอก และ 9 ดอก แล้วว่าตามนี้ “ปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ”

4. ท้าวธตรฐ

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

สุดท้ายเป็นท้าวธตรฐ จอมบดีแห่งคนธรรพ์ โดยคนธรรพ์คือเหล่าเทวดาที่ชอบฟ้อนชอบรํา เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และชอบขับขานบรรเลงเพลงอย่างมากเลยทีเดียวครับ

ดูแลปกปักทิศใด

ท้าวธตรฐ หรือ ท่านท้าวธตรฐมหาราชจะรักษาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นวิมานของเหล่าคนธรรพ์ ที่ชอบขับร้อง บรรเลงเพลง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฎยศาสตร์ รวมไปถึงศิลปะอีกด้วย

บทสวดท้าวธตรฐ

ในการสวดบูชากราบไหว้ท้าวจตุโลกบาลองค์นี้ ให้สวดว่า “โอม ศรีธตรฐะ มหาราชะ” ค่ะ ส่วนใหญ่ผู้คนที่ปรารถนาจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น นักร้อง นักแสดง เหล่านี้จะไปขอพรท้าวธตรฐกันค่ะ เพราะเชื่อว่าท่านประทานความสุขความสําเร็จในด้านศิลปะทุกแขนงนั่นเองค่ะ

ความเชื่อ ท้าวจตุโลกบาล และพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ในอดีนชาวล้านนาเชื่อว่า ในแต่ละพื้นที่จะมีท่านท้าวทั้ง 4 องค์เหล่านี้คอยอารักษ์ ปกปักษ์ รักษาดูแลอยู้ ทุกครั้งก่อนที่คนล้านนาจะเริ่มทําสิ่งมด พวกเขาจะต้องบูชาท่านท้าวทั้ง 4 เสียก่อน โดยพิธีกรรมนี้มีชื่อว่า พิธีการขึ้นต๊าวตังสี่ หรือ พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และยังจะต้องมีการบูชาฟ้าอย่างพระอินทร์จอมเทวราชผู้เป็นประธานของแดนสวรรค์ และ พระแม่ธรณีวิสุทธิฏา ผู้เป็นเทพนารีที่คุ้มครองผืนแผ่นดิน ซึ่งจะมีพิธีกรรม ดังต่อไปนี้

  • เริ่มต้นโดยผู้ประกอบพิธี หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่า ปู่จ๋านนําสะตวงที่ได้เตรียมไว้แล้วไปวางยังบริเวณทิศทางต่าง ๆ
  • ถัดไปปู่จ๋านจะทําพิธีปลุกพระแม่ธรณีขึ้นมาว่า “แม่ธรณีเอ๋ย รู้หรือยัง ”
  • ต่อมาปู่จ๋านจะกล่าวตอบว่า “รู้แล้ว” แล้วจึงสวดบทสวดพุทธมนต์ ว่า สาวะคะตั๋ง โลก๋าวิทู นะมามิ เป็นจํานวน 3 จบ
  • จากนั้นปู่จ๋านก็จะเอามือไปสัมผัสตบลงที่บริเวณเสา 3 ครั้ง แล้วสวดคาถาชุมนุมเทวดา
  • ปู่จ๋านจะกล่าวคาถาบูชาพระแม่ธรณี และสวดบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ทิศ กล่าวบทบูชาพระอินทร์ จอมเทวราชประจําชั้นฟ้า จนจบเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมขึ้นท้าวทั้งสี่

บทสรุปความเชื่อ

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ดังจะเห็นได้ชัดว่า ความเชื่อเรื่องท้าวจตุโลกบาลมีมานานตั้งแต่สมัยล้านนาจวบจนยังคงมั่นเหลือมาถึงปัจจุบัน เรายังคงได้ยินตํานานของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อยู่กันเนือง ๆ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 หลงเหลือมานั้นก็สืบเนื่องมาจากพิธีกรรมการขึ้นท้าวทั้งสี่ของคนล้านนาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สําหรับสายมูท่านใดที่บูชาท้าวจตุโลกบาลอยู่แล้ว หัวใจหลักเลยคือการประกอบกรรมดี กุศลกรรม และสํารวมกายวาจาใจ คิดดี ทําดี เพียงเท่านี้ก็ปังแบบจึ้ง ๆ ได้แล้วล่ะค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า