บูชาเทพเจ้าจีน เหล่าเทพและโพธิสัตว์จีน – ดูดวงดิ

โดย Admin-Dream

อัพเดทล่าสุด:

บูชาเทพเจ้าจีน

เทพเจ้าจีน และองค์พระโพธิสัตว์จีนนั้นได้รับการกราบไหว้ สักการะบูชามาอย่างยาวนาน เชื่อว่าหลายคนมักจะไปไหว้พระ ขอพรกับเทพเจ้าสายจีนหรือองค์พระโพธิสัตว์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตน และบรรเทาทุกข์ที่ตนเองประสบอยู่ บทความนี้ได้รวบรวม เทพเจ้าและองค์พระโพธิสัตว์ทางจีนที่สายมูหลายคนต้องไปไหว้ให้ได้สักครั้งในชีวิตนี้ จะต้องไหว้ขอพรอย่างไรนั้น ตามมาดูกันเลย 

บูชาเทพเจ้าจีน

เจ้าพ่อกวนอู

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา  

องค์เทพเจ้ากวนอูเป็นหนึ่งในเทพเจ้าจีนที่มีความสำคัญอย่างมากของชาวจีนและในช่วง เทศกาลกินเจ ของไทย แต่เดิมกวนอูเป็นชาวเมืองอำเภอไก่เหลียง ดินแดนฮอตั๋ง แต่เดิมกวนอูมีชื่อว่าเผิงเสียนเป็นนักโทษต้องคดีอาญาแผ่นดิน แต่กวนอูเกิดในตระกูลนักปราชญ์ซึ่งตระกูลของท่านเชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พิชัยสงครามและคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิวเป็นอย่างมาก จากนั้นกวนอูได้พบเล่าปี่ และเตียวหุยได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกัน กวนอูกับเล่าปี่ได้ปราบโจรโพกผ้าเหลืองในสมัยพระเจ้าเหี้ยนเต้อย่างห้าวหาญ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เทพเจ้ากวนอู ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ คุณธรรมสูงส่ง จงรักภักดี กตัญญูรู้คุณ อีกด้วยโดยมักพบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมบูชาเทพเจ้ากวนอูเพราะเชื่อกันว่าจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี

 บทบูชา

นำ มอ ไต่ ชื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก จี๋ เสียง โกว้ ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุน

เจ้าแม่กวนอิม

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

เจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเชื่อกันว่า เจ้าแม่กวนอิม หรือเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เป็นบุตรีคนที่สามของพระราชาเมี่ยวจง กับ พระนางโปยาเทวี ซึ่งในเวลานั้นเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่ประสงค์จะอภิเษกสมรสจึงได้ถูกพระบิดาบัญชาให้ไปบวชกับภิกษุณีในวัดนกขาว เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้บำเพ็ญบารมี โปรดสรรพสัตว์ ทำทานแก่สรรพสัตว์มากมายจนสำเร็จเจริญญาณขั้นสูง เมื่อพระบิดารู้เข้าก็กริ้ว ในคืนหนึ่งพระบิดาได้สั่งให้แม่ทัพเข้ามาทำลายวัด และได้ทำการประหารพระธิดาผู้นี้เสีย เมื่อสิ้นพระชนม์พระธิดาเมี่ยวซ่านได้มาจุติเป็นเจ้าแม่กวนอิม หากผู้ใดฝันเห็นพระผู้เป็นเจ้าถือว่ามงคลมากๆ

บทบูชา

ให้ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วกล่าวบทบูชาดังนี้

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (ท่อง 3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง) 

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก 

จี้กง

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

จี้กงเกิดในราชวงศ์ซ่งใต้ ชาวบ้านเรียกขานกันว่าพระบ้า เนื่องจากพระจี้กงไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของสงฆ์ ทั้งยังชอบดื่มเหล้าและรับประทานเนื้อสัตว์ แม้ว่าพระจี้กงจะถูกเรียกว่าพระบ้า แต่อุปนิสัยของพระจี้กงมีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งยังชอบดูข้าราชการที่ชอบกินสินบนชาวบ้าน ท่านจึงได้กลายเป็นที่นับถือเลื่อมใสของชาวบ้าน ชาวบ้านหลายคนเชื่ออีกว่าท่านคือพระอรหันต์เจี้ยงหลงกลับชาติมาเกิด ณ เมืองหังโจว

บทบูชา

นำ โม จี้ กง

อ๊วง ฮุก โจวซือ

นำ โม ฮุก

นำ โม หวบ นำ โม เจ็ง 

ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย

กิวโค่ว กิวหลั่ง

นำ โม จี้ กง

อ๊วง ฮุก โจว ซือ

ฮุก ฮวก ป๋อ เพ็ง อัง

พระยูไล

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

พระยูไล หรือองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของคนจีน พระยูไลเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ ว่ากันว่าในตอนแรกที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ ๆ ยังไม่ทรงต้องการที่จะสอนใคร แต่ด้วยความกรุณา และจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยเมตตา จึงทำให้พระองค์หันมาสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทำให้พระยูไลยังได้ชื่อว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายด้วยความตื่นรู้อีกด้วย

บทบูชา

นำ โม ยู ไล้ ฮุด โจ้ว ซือ จุง ไต่ ปุ๋ย ก้า ห่วย

ขอนอบน้อมคารวะพระยูไล บรมครู ทรงสอนสัตว์โลกทั้งหลาย

จิงแซ ทุก หลี โข ไห้ เที่ยวโต๊ว บ่วงม้วย จิงแซ

ให้เปลี่ยนแปลงให้พ้นจากทุกข์

เม็งฮุกฮวก เซ็งฮุก-เจ๊กก้วย นำ โม ยู ไล้ ฮุด โจ้ว

รู้พระธรรม สำเร็จมรรคผล

ตี่จั้งอ้วง

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ หรือตี่จั้งอ้วง ในพระสูตรมหายานชื่อว่า ‘กษิติครรภโพธิสัตวมูลปณิธานสูตร’ ได้กล่าวไว้ว่าพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ หรือตี่จั้งอ้วง นั้นอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระปัทมะอิศวรราชา พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ ได้ถือกำเนิดเป็นบุตรีในสกุลพราหมณ์ครอบครัวของยัฏฐีลีพราหมณี และได้เติบโตขึ้นได้อาศัยอยู่กับมารดาซึ่งในตอนนั้นทั้งสองอยู่ในตระกูลพราหมณี 

มารดาของท่านมีอุปนิสัยไม่นับถือพระรัตนตรัยไม่เชื่อในเรื่องบาปเวรและนรกสวรรค์ ไม่ว่านางพราหมณีบุตรีจะพยายามโน้มน้าวจิตใจอย่างไรยัฏฐีลีพราหมณีก็มีมิจฉาฐิทิอย่างรุนแรง เมื่อนางยัฏฐีลีพราหมณีนี้ได้ถึงแก่กรรมลงก็ได้ไปตกลงในอเวจี ฝ่ายนางพราหมณีบุตรีเมื่อรู้ว่ามารดาของตนไม่ไปสู่สุคติ นางต้องการช่วยเหลือมารดาของตนจึงได้ขายของมีค่าทั้งหมดนำเงินไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะบูชาไปสักการะบูชาตามวัดว่าอารามต่าง ๆ และได้นำเงินไปบริจาคแก่คนยากจนสัตว์ที่หิวโหยเพื่อได้เป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่มารดาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

ตี่จั้งอ้วง ยังเป็นผู้ถือศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยบุญกุศลดูและด้วยเหตุนี้ เมื่อกำลังบุญมากพอจึงทำให้ท่านได้มองเห็นว่ามีมหาสมุทรแห่งหนึ่งเป็นน้ำกำลังเดือดและมีอสูรกายตัวใหญ่โต ไล่จับมนุษย์ที่ลอยคออยู่ในน้ำ มามาฉีกถึงกินเป็นอาหาร ณ ที่นั่น คือดินแดนนรกภูมิ เทพอสูรได้บอกกับท่านว่ามารดาของนางพราหมณี นี้ได้ตกลงมายังดินแดนแห่งนี้แต่บุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญให้มารดานั้น ทำให้มารดาได้พ้นจากแดนนรกไปสู่สุคติแล้ว แต่นางพราหมณี กลับเกิดความสงสารในบรรดามนุษย์ที่ตกนรกและได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจึงได้เกิดความเมตตาอันแรงกล้าและตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ในนรกเหล่านั้น นางพราหมณีได้อธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูป และขอถือศีลภาวนาบำเพ็ญฐานะบารมีเพื่อโปรดสรรพสัตว์ที่ตกในนรกอเวจีตลอดจนถึงในอนาคตและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอย่าได้เบื่อหน่ายต่อการบำเพ็ญกุศลกรรม ด้วยการบำเพ็ญบารมีเช่นนี้จึงทำให้พราหมณี เมื่อถึงแก่กรรมแล้วพราหมณีได้มาเกิดเป็นบุรุษ และบำเพ็ญเพียรจนได้มรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์


บทบูชา

ฮงเชี๊ยะ นำโม ตี่จั่งอ๊วง ผ่อสัก

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระมหาโพธิสัตว์ตี้จั่งอ๊วง

ซี่ จุง กิวโค่วกิวหลั่ง เที่ยวโต่วจิงแซ

 ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ช่วยสัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์

ทุกหลีโขไห้ ไจ้อิงกล้วย อู่เต้าเต็ก

ออกจากทะเลทุกข์ รู้เหตุรู้ผล ทรงคุณธรรม

กงเต็กบ่อเหลียง เจาฮกเทียนแซ

สัตว์โลกได้รับอานิสงส์แห่งคุณธรรมอย่างมากมาย 

ขอให้ทุกฝ่ายในสรรพสิ่งในโลก รับผลแห่งความสุข

โอม นำโม ตี่จั่งอ๊วง ผ่อสัก

โอม ด้วยจิตศรัทธาแห่งพระมหาโพธิสัตว์ตี้จั่งอ๊วง

ไต้ฮงกง

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

ไต้ฮงกงมีชื่อเดิมว่าเหลิงเอ้อ ไต้ฮงกงได้สอบเป็นบัณฑิตระดับจิ้นซือและท่านได้เข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ ต่อมาท่านได้เข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาที่มณฑลฮกเกี้ยน เมื่อท่านอายุได้ 81 ปีท่านได้ธุดงค์มาที่เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งต่อมาได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาดและภัยแล้ง ทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้นำศพผู้คนเหล่านั้นไปฝังโดยไม่รังเกียจ ทั้งยังตั้งศาลาที่ใช้สำหรับรักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ และได้คอยจัดหาอาหารสิ่งของในผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนอยู่เนือง ๆ ท่านมักจะชอบชักชวนชาวบ้านให้ประกอบกิจกรรมการกุศล ต่อมาท่านได้เห็นผู้คนที่ข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงเกิดน้ำเชี่ยวตลอดปี แม่น้ำแห่งนี้กว้างถึง 300 วาเลยทีเดียว ทำให้เรือล่มคนจมน้ำตายจึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านลงมือสร้างสะพานหินฮั้วเพ้งอีกด้วย ด้วยจริยวัตรอันดีงามของท่านนั้นทำให้ชาวจีนตอนใต้แทนแต้จิ๋วเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมาก และเมื่อหลวงปู่ไต้ฮงกงมรณะภาพลง ชาวจีนจึงได้สร้างกุศลศาลาอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงชื่อว่า ‘ป่อเต็กตึ๊ง’ หมายความถึง อนุสรณ์แด่ผู้มีคุณความดี 

วิธีการบูชา

ให้จุดเทียนต่อจากนั้นจุดธูปจำนวน 8 ดอก

จุดที่ 1 สักการะเทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) ให้ปักธูป 5 ดอก เพื่อไหว้ และให้การอธิษฐานขอพรครั้งนี้สำเร็จ ราบรื่น เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว คำนับ 3 ครั้งแล้วจึงปักธูปลงในกระถาง

จุดที่ 2 สักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ปักธูป 3 ดอก ให้อธิษฐานขอพร ซึ่งจะสามารถขอท่านได้ทุกเรื่อง แต่ท่านจะให้หรือไม่อยู่ที่การประพฤติตัวเอง ให้ถวายของไหว้ชุดกระดาษเงิน และกระดาษทอง 

จากนั้นไปเติมน้ำมันตะเกียง แล้วไปบริจาคเสียสละกำลังทรัพย์ เช่น บริจาคโลงศพ บริจาคผ้าดิบ บริจาคข้าวสาร แล้วนำบิลไปเผาในเตาเป็นอันเสร็จพิธี

ไฉ่ซิ้งเอี๊ย

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

แต่เดิมเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเดิมชื่อว่า ปี่กัน เป็นลุงของพระเจ้าชาโจ้งแห่งราชวงศ์ซาง เทพเจ้าองค์นี้ได้พยายามเตือนสติให้ฮ่องเต้เลิกใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อทำให้ราษฎรอดอยากเป็นจำนวนมาก แต่ไร้ผล ปี่กันกลับถูกสั่งประหารชีวิตทันที ต่อมาราชวงศ์ซางเกิดการแย่งชิงอำนาจทำให้ล่มสลายอีกด้วย ปี่กันจึงได้กลายเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยฝ่ายบุ๋น ผู้มีคุณธรรมในที่สุด

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา (3 จบ 5 จบ 9 จบ 12 จบ หรือ 13 จบ ตามสะดวก)

กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว หรือเก้าอ๊วงเป็นอวตารของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ โดย 9 พระองค์ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ซึ่งคำว่า เก้าอ๊วง ยังแปลความหมายได้ถึง นพราชาอีกด้วย ซึ่งกิ้วอ้วงฮุกโจ้วจะลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ช่วงเทศกาลกินเจ

บทบูชา

นำโม กิ่วอ๊วง ฮุกโจ้ว

ขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชากิ่วอ๊วงฮุกโจ้ว

ไต๋ฮวก ซือปุย

ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล

กิวโค่ว คืออัก

ช่วยปลดทุกข์ไถ่ถอนสิ่งเลวร้ายต่างๆ

เฮงล้ง ไต่เก็ก

ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมหามงคล

เจาฮก ทีตี่ บวงซือ เพ็งอัง 

ขอฟ้าดินโปรดสร้างให้วาสนาดี ทุกเรื่องจงปลอดภัย

เสียงจ่าย เสียงจ่าย 

สาธุ สาธุ 

นำโม กิ๊บกิบ ยู่ฮวกเหล็ง

ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามคำอธิษฐานนี้

ฮุกฮวก ป๋อเพ็งอัง

ด้วยอานุภาพแห่งพุทธธรรม โปรดคุ้มครองให้ปลอดภัย

นำโม กิ่วอ๊วง ฮุกโจ้ว ซือปุย ซือปุย

ขอนอบน้อมกิ่วอ๊วงฮุกโจว้ เมตตา เมตตา 

เสียงจ่าย เสียงจ่าย

สาธุ สาธุ

แปดเซียน

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

เทพแปดเซียน เป็นเทพที่ปรากฏอยูในบันทึก ไหหนานจื่อ ของหลิวอัน ซึ่งเรียกเซียนทั้งแปดว่าปากงที่มุ่งหน้าแสวงหายาอายุวัฒนะ และได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งสำเร็จวิชา ซึ่งคนจีนเชื่อกันว่าแปดเซียน เป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความโชคดี และการมีอายุยืนยาว โดยเทพแปดเซียนนี้มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

 1. ทิก๋วยลี้ เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 2. ฮั้งเจียงลี้ เซียนแห่งโชคลาภและ กิจการ ว่ากันว่าท่านยังมีพัดหวนคืนชีพ ลักษณะทำมาจากใบกล้วยที่จะช่วยพัดคนตายให้คืนชีพ
 3. ลื่อตั่งปิง เซียนแห่งการทำธุรกิจ ปัญญาชน จินตกวี ทั้งยังมีกระบี่ 7 ดาวไว้ปราบมารและสิ่งอัปมงคล
 4. เตียงก๋วยเล่า เซียนแห่งความมั่นคง การมีสุขภาพที่ดี และมีความมีอายุยืนยาวนาน
 5. น่าไฉ่ฮั้ว เซียนแห่งความอุดมสมบูรณ์และบุปผาชาติ ทั้งยังมีกระเช้าดอกไม้เป็นของวิเศษที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคล
 6. ฮ้อเซียงโกว เป็นเซียนแห่งความดีงาม ความกตัญญู และความซื่อสัตย์ รวมไปถึงเกษตรกรรม เทพองค์นี้ยังมีบัวขนาดใหญ่เป็นของวิเศษ หมายความถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองมนุษย์จากภยันตรายทั้งปวง
 7. ฮั้นเซียงจื่อ เซียนแห่งการพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ การดนตรี มีขลุ่ยเป็นของวิเศษสามารถบรรเลงด้วยท่วงทำนองอันไพเราะเสนาะหู และยังสามารถสะกดวิญญาณของผู้ฟัง
 8. เชาก๊กกรู๋ เซียนแห่งยศถาบรรดาศักดิ์ และความซื่อสัตย์ มีของวิเศษแผ่นป้ายคู่อินหยางป่าน เหมาะสำหรับคนรับราชการควรบูชา

บทบูชา

ไต่ซือแป๋ หลี่เหล่ากุง กวงน๊ำ โป๊ยเซียน โจวซือ ป๋อห่อ 3 จบ 

หากท่านปรารถนาบูชาเทพองค์ใดเฉพาะตน ก็รำลึกนึกถึงหน้าของเทพองค์นั้น แล้วให้สวดว่า “ไต่ซือแป๋ หลี่เหล่ากุง กวงน๊ำ โป๊ยเซียน โจวซือ ป๋อห่อ”

ตั๊วเหล้าเอี๊ย

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

ตั๊วเหล้าเอี๊ย เดิมเป็นชายหนุ่มมาจากเมืองลกฮง เป็นชาวจีนมีอาชีพฆ่าหมู และขายวัว แต่แล้ววันหนึ่งก็กลับใจหันมาปฏิบัติธรรมตามลัทธิเต๋า โดยได้ยินดีสละชีวิตของตนเอง คว้านท้องเอากระเพาะและลำไส้ตนเองออกมาเพราะต้องการเอาชีวิตตนแลกธรรมเพื่อทดแทนบาปของตนเอง ต่อมาผลบุญได้ทำให้เง็กเซียนฮ่องเต้ ได้ประทานยศให้เป็น ผู้ตรวจภพทิศเหนือ หรือเทพแห่งนักรบ ถูกเรียกขายกันว่า เหี่ยงเทียงเสียงตี่ หรือเจ้าพ่อเสือที่คนไทยรู้จักกัน ลักษณะของเทพเจ้าองค์นี้มีธงสีดำ และมีเสือเป็นพาหนะ คนนิยมกราบไหว้บูชาเทพองค์นี้เพราะเชื่อว่าท่านมีฃพลังในการปกปักอภิบาลและปราบศัตรู ขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

บทบูชา

ปัก เก็ก จิง บู้ เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่

เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง 

ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชียง

จิง บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย 

เจี่ย บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย

เจี่ย เต็ง กิม ขวก ตี่ หง่วง เที่ยง 

จี๋ เพ้า กิม ตั๋ว เง็ก กวง เหยี่ยว

โหลว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง 

หลัก เต็ก เง็ก นึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว

โปย สั่วะ เจียง กุง อ่วย เอ่า เชี้ยง 

โปย ข่วย สิ่ง กู กื่อ จั่ว เจี่ยง

กั่ง หง เซี่ย จก เท้ง ปวย เซี้ยง 

อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่

เสียะ ซี ฮก เจ็ก บ่วง มิ้ง เตียม 

เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก

เจ้ง เล้ง เหียก สิ่ว ห่วย จวง 

เงี้ยม กิม ซี้ อู้ อี่ ห่ง ฮุก เสี่ย

จี เซียว เล้า เจี๋ย เยี่ยว เชง เฮียง 

ซำ กุ๋ย กิว ไป่ คึง เค่า เชีย

เหียง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว 

เฮี้ยง ฮก หง่วง ไต่ ชื้อ เทียง กุง กั่ง

อี๋ ตื้ เอียว ม้อ เจง สุ่ย เซี้ยง 

กิ้บ กิบ หยู่ หลุง เหลง

เจ้าแม่ทับทิม​ เทียนโหวเซี้ยบ้อ

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

เจ้าแม่ทับทิม หรือ จุยบวยเซี่ยเนี้ย เป็นเทพนารีนักพรตที่ได้รับการเคารพนับถือจากชาวจีนไหหลำ และมีศาลแห่งแรกตั้งขึ้นที่หมู่บ้านตุ๊ยบ่วยซุย เกาะไหหลำ และได้ถูกสืบทอดมาจนถึงประเทศไทย และได้เรียกท่านว่า อาม่าทับทิม ส่วนศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีเรื่องเล่าว่ามีคนพบวัตถุบางอย่างลอยทวนน้ำมาหยุดอยู่ที่จุดน้ำวนนานหลายวัน จึงมีคนลงไปงมเก็บขึ้นมาจึงพบเจ้าแม่ทับทิมที่ผ่านการแกะสลัก จึงได้ตั้งศาลขึ้นให้ท่าน ต่อมามีชาวบ้านมากราบไหว้บูชา ขอพรท่านและก็มีคนมาประสบความสำเร็จกลายเป็นที่เลื่องลือ จากนั้นได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่แต่มีเพียงเจ้าแม่ทับทิมที่ไม่ไหม้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันกับบริษัทลิ้มคุงโหมวเพื่อบูรณะศาลเจ้าแม่ทับทิมให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชา

บทบูชา

ให้ตั้งจิตอธิษฐาน จากนั้นสวด “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะฯ” (ท่อง 3 จบ) 

ต่อด้วย “อิมัง สัจจะวาจัง อะธิษฐามิ อิติอิวิญาญะ อามานิมา นิมามา เมตตา ธะนัง ลาภัง สัพพะคุนัง อาคังฉะ โมมหิ”

(ท่อง 5 จบ)

เจ้าพ่อมังกรเขียว​แชเหล็งเอี๊ย

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

เจ้าพ่อมังกรเขียวแชเหล็งเอี๊ย และแนะนำรู้จัก ตำนานสัตว์เทพ มีความเชื่อกันว่า แต่เดิมสมัยราชวงศ์ซ่ง ได้มีการส่งเรือมาปราบกลุ่มคนไร้อารยธรมแต่ก็ไม่ประสบกับชัยชนะสักครั้งเดียว จนกระทั่งมีมังกรสีเขียวว่ายตามขบวนเรือ ทำให้กองทัพเรือประสบชัยชนะ เมื่อกลับไปถึงได้เล่าให้ฮ่องเต้ซ่งเหรินจง ฮ่องเต้จึงได้เขียนป้าย อังจี้หลิงหวัง ไปเมืองแต้จิ๋ว เพื่อตั้งชื่อให้กับมังกรสีเขียวว่ายตามขบวนเรือ แต่ชาวบ้านซัวเถาเรียกขานท่านว่า แชเล่งเอี๊ย ทั้งชาวบ้านยังให้ความเคารพนับถือในเรื่องของความโชคดี อำนาจ บารมี วาสนาและการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

วิธีการบูชา

สำหรับวิธีการไหว้เจ้าพ่อมังกรเขียวแชเหล็งเอี๊ย มีเคล็ดลับง่ายๆ คือ ต้องมี น้ำ ส้ม ไข่ต้ม จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่จะต้องเป็นเลขคู่ที่ 4 หารลงตัว เช่น 4, 8, 12, 16, ชาวจีนส่วนใหญ่จึงนิยมไหว้ด้วยส้ม 8 ใบ และใช้ธูป 3 ดอก แทนพระรัตนตรัย หรือ 5 ดอก แทน ธาตุทั้ง 5

เจ้าพ่อเห้งเจีย​ หรือจี้เทียนไต้เสี่ย

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

เจ้าพ่อเห้งเจีย คนไทยมักเรียกท่านว่า อากงเห้งเจีย แต่เดิมเป็นหินที่ถูกแสงสุริยันจันทราที่ยาวนานมากกกว่าพันปี และวันหนึ่งหินก็ปริแตก แล้วก็มีลิงตัวหนึ่งกระโดดออกมา ลิงจึงไปอยู่กับฝูงลิงด้วยกันที่เขาฮวยก๊วย และได้ตั้งตรงเป็นหัวหน้าฝูงและได้ฉายาพญาวานรโสภามา จนกระทั่งวันหนึ่งเห้งเจียได้เห็นว่าลิงตายด้วยโรคชราจึงหาวิธีที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายกระทั่งได้พบกับนักพรตที่มีชื่อว่าโผเถโจ๊ซือ และได้ฝึกวิชาต่าง ๆ ทั้งแปลงกาย การยืดขยาย เหาะเหิน ถอนขอนแล้วเสกออกมาเป็นสิ่งของได้สำเร็จ จึงได้มีชื่อใหม่ว่าซุนหงอคง ภายหลังเห้งเจียเกิดลำพองตนจึงไปป่วนสามโลก เดือดร้อนพระยูไลลงมาปราบทำให้หงอคงถูกทับด้วยภูเขา 500 ปี แต่ต่อมามีผู้ช่วยออกมาได้มีเพียง พระถังซัมจั๋ง เท่านั้น

บทบูชา

ท่องนะโม (สวด 3 จบ)

นะโมไต่เสี่ยฮุกโจ้ว โจวซือ อะระหัง เมตตา นะชาลิติ ติลิชนะ นะโมพุทธายะ 

เทพเจ้า​คุ้มครอง​ดวงชะตา​ไท้​ส่วย​เอี๊ย​

บูชาเทพเจ้าจีน

ประวัติความเป็นมา 

ตามตำราโหราศาสตร์จีนเชื่อกันว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไท้ส่วยเอี้ย จะมีทั้งหมด 60 องค์ โดยจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปีจนครบ 60 องค์ ซึ่งในปี 2567 นี้ ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง หรืออีกนามว่า หลี่เฉิงต้าเจียงจวิน ส่วนปี 2566 มีชื่อว่า ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง และในตำรายังระบุไว้ว่าต้องครบ 60องค์ ถึงจะเป็นองค์แรกที่ลงมาคุ้มครองดวงชะตาอีกครั้ง

วิธีการบูชา

 1. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีที่เกิดลงไปในฝากดวง จากนั้นให้นำของไหว้แก้ชงที่เตรียมมาไปตั้งไว้ตามจุดที่ทางวัดได้ระบุไว้ 
 2. ให้จุดธูป เทียนไหว้ ขอพรองค์ไท้ส่วนเอี้ย ตามบทสวดที่ทางวัดได้เตรียมเอาไว้ให้
 3. นำน้ำมันตะเกียงไปเติมเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่ง
 4. ต่อมาให้เอาใบฝากดวงที่เขียนชื่อสกุล วันเดือน ปีเกิด พร้อมกระดาษเงินกระดาษทองไปปัดไล่ตามตัวตั้งแต่ศีรษะจนไปสุดปลายแขนจนครบ 13 ครั้ง หรือบางวัดให้ปัดตามจำนวนอายุ 
 5. ปัดเสร็จแล้วให้นำใบฝากดวงไปวางหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วนเอี้ย 
 6. เผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นอันเสร็จพิธี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า