พิธีพุทธาภิเษก เป็นอย่างไร พิธีนี้มีจริงหรือไม่ เรามีคำตอบ

โดย Admin-Pawimon

อัพเดทล่าสุด:

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำว่า’พุทธาภิเษก’แต่กลับไม่รู้ความหมายว่าคืออะไร รู้แต่เพียงว่าพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์มาก บทความจะพาทุกคนมาทำความรู้จักพิธีพุทธาภิเษก

ภาพที่แสดงพิธีพุทธาภิเษกภายในวัด มีพระสงฆ์นั่งสมาธิรอบพระพุทธรูปซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพิธี โดยมีการจุดเทียนและการสวดมนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญ

ความหมายของพุทธาภิเษก

ภาพที่แสดงให้เห็นการเบิกเนตรพระพุทธรูปภายในวัดไทย มีพระสงฆ์ทำพิธีและมีการบูชาองค์พระพุทธรูปด้วยดอกไม้และเทียน

พิธีพุทธาภิเษกเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใช้สำหรับในการปลุกเสกพระพุทธรูปและเครื่องรางวัตถุมงคล โดยจะทำพิธีโดยคณะปรกหรือพระเถระที่มีสมาธิแก่กล้า ซึ่งจะมีวิธีการเพ่งกระแสจิตโดยดึงอำนาจจากอำนาจของพระรัตนตรัยไปสู่ในพระพุทธรูปหรือมวลสารวัตถุมงคล

พิธีกรรมพุทธาภิเษก เป็นอย่างไร

ภาพการสวดมนต์และการประกอบพิธีพุทธาภิเษกภายในวัด โดยมีพระสงฆ์นั่งล้อมรอบพระพุทธรูปและมีการจุดเทียนในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์

เมื่อมีคณะปรก หรือพระเถระแล้ว ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกจะต้องมีปัจจัยต่างๆ อย่างพระสงฆ์ 9 รูป เทียนและธูปต่างๆ อีกด้วย โดยพิธีพุทธาภิเษกจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พิธีอาราธาพระปริตร โดยเริ่มจากการสวดมนต์จบด้วยการกรวดนี้

 ต่อมาเป็นพิธีจุดเทียนชัยโดยในพิธีจุดเทียนชัยนี้จะมีการสวดมนต์ 108จบ โดยจะจุดธูปไปเรื่อยๆ ระหว่างสวดมนต์จนครบ 108 จบ ส่วนการจุดเทียนชัยจะใช้พระสงฆ์ 4 รูป

พิธีสุดท้ายจะเป็นพิธีการดับเทียนใช้โดยใช้ใบพลู 7 ใบโดนยใช้ใบไม้ประกบกับไส้หัวเทียนให้เทียนชัยดับลงอีกด้วยค่ะ หลังจากนั้นม่านจะให้พรเป็นการเสร็จพิธี

ประกอบพิธีกรรมกันในสถานที่ใด

การทำพิธีพุทธาภิเษกจะนิยมประกอบพิธีกรรม ส่วนใหญ่ในวัดต่างๆ อันเป็นสถานที่ที่เกจิอาจารย์แต่ละคนอาศัยอยู่

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

เริ่มสวดพระคาถาสำหรับพิธีพุทธาภิเษก

พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร ฯ สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ เอเตนะ

สัจจะวัชเชนะ (โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา) (พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง ยาวะ สาสะนัง) (หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะนุสัตตา อัฏฐะวิธาภินีหาระสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะ อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะ ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะ อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขา อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขา ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สะมะติงสะปาระมี สัมปันโน ฯ (หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะนันตะวิตถาระคุณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญจะมะหาปะริจจาคะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ธะนะปะริจจาคะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อังคะปะริจจาคะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชีวิตะปะริจจาคะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุตตะปะริจจาคะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ภะริยาปะริจจาคะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะจะริยา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา โลกัตถะจะริยา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ญาตัตถะจะริยา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา พุทธัตถะจะริยา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะสุจะริตะ สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา กายะสุจะริตะ สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วะจีสุจะริตะ สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะโนสุจะริตะ สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะภิสัมโพธิ สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัพพัญญุตัญญาณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะนาวะระณะ ญาณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะหาปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุถุปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา คัมภีระปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา หาสะปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชะวะนะปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติกขะปัญญา สัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา นิพเพธิกะปัญญาสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ยะมะกะ ปาฏิหาริยะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะวิชชา สัมปันโน ปุพเพ นิวาสานุสสะติวิชชาสัมปันโน ทิพพะ

จักขุวิชชาสัมปันโน อาสะวักขะยะวิชชาสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุเวสารัชชะ ญาณะสัมปันโน พุทธัตเตวิสาระทะญาณะสัมปันโน อาสะวักขะเยวิสาระทะญาณะสัมปันโน

อะนันตะราเย วิสาระทะญาณะสัมปันโน ธัมมะเทสะนายะ วิสาระทะ ญาณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุปะฏิสัมภิทา ญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตา อัตถะปะฏิสัมภิทา ญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตา

ธัมมะปะฏิสัมภิทา ญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตา นิรุตติปะฏิสัมภิทา ญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตา ปะฏิภาณะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาจักขุ สัมปันโน อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน เหฏฐิมะมัคคะผะละญาณะจักขุสัมปันโน

สะมันตะจักขุสัมปันโน ทิพพะจักขุสัมปันโน ปัญญาจักขุสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสาธาระณะ ญาณะสัมปันโน อินท๎ริยะปะโรปะริยะญาณะสัมปันโน อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน

ยะมะกะปะฏิหาริยะ ญาณะสัมปันโน มะหากะรุณาสะมาปัตติญาณะสัมปันโน อะนาวะระณะญาณะสัมปันโน สัพพัญญุตัญญาณะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัตตะโพชฌังคะ ระตะนะสัมปันโน สะติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน

ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน วิริยะ สัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ปีติสัมโพชฌังคะ ระตะนะสัมปันโน

ปัสสัทธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน สะมาธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน

อุเปกขาสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อัฏฐะวิชชา สัมปันโน ฉัตติงสะโกฏิสะหัสสะมะหาวะชิระวิปัสสะนา ญาณะวิชชาสัมปันโน

จะตุวีสะติโกฏิสะตะสะหัสสะมาปัตติปุเรจาริกะมะหาวะชิระวิปัสสะนา ญาณะวิชชา สัมปันโน มะโนมะยิทธิญาณะวิชชาสัมปันโน

อิทธิวิธิ ญาณะวิชชาสัมปันโน ทิพพะโสตะญาณะวิชชาสัมปันโน เจโตปะริยะญาณะวิชชาสัมปันโน ปุพเพนิวาสานุสสะติ

ญาณะวิชชาสัมปันโน ทิพพะจักขุญาณะวิชชาสัมปันโน อาสะวักขะยะญาณะวิชชาสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา นะวานุปุพพะ วิหาระสัมปันโน ปะฐะมัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ทุติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน

ตะติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน จะตุตถัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน อากาสานัญจายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน วิญญาณัญจา

ยะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน อากิญจัญญายะตะนะสะมา ปัตติสัมปันโน เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะสะมาปัตติ สัมปันโน

สัญญาเวทะยิตะนิโรธะสะมาปัตติสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะพะละ ญาณะสัมปันโน ฐานาฐานะญาณะพะละสัมปันโน สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะสัมปันโน

อะเนกะธาตุนานาธาตุญาณะพะละสัมปันโน สัตตานัง นานาธิมุตติกะตะญาณะพะละสัมปันโน อะตีตานาคะตะปัจจุป ปันนานัง

กัมมะสะมาทานานัง ฐานะโส เหตุ โส วิปากัง เวทิตัตตาญาณะพะละสัมปันโน ปะระสัตตานัง ปะระปุคคะลานัง

อินท๎ริยะปะโรปะริยะญาณะพะละ สัมปันโน สัพเพสัง ญาณะวิโมกขะสะมาธิสะมาปัตตีนัง สังกิเลสะโวทานะวุฏฐานะญาณะพะละสัมปันโน

ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะพะละสัมปันโน จุตูปะปาตะญาณะ พะละสัมปันโน อาสะวักขะยะญาณะพะละสัมปันโน ฯ

(หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัณณะระสะ

จะระณะสัมปันโน สีละสังวะระจะระณะธัมมะสัมปันโน อินท๎ริเยสุ คุตตัทวาระตาจะระณะธัมมะสัมปันโน

โภชะเนมัตตัญญุตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ชาคะริยา นุโยคะมะนุยุตตะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน สัทธา จะระณะธัมมะสัมปันโน

หิริจะระณะธัมมะสัมปันโน โอตตัปปะจะระณะธัมมะสัมปันโน พาหุสัจจะจะระณะธัมมะสัมปันโน อารัทธะวิริยะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน

อุปัฏฐิตะสะติตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ปัญญะวันตะตา จะระณะธัมมะสัมปันโน ปะฐะมัชฌานะจะระณะธัมมะ สัมปันโน

ทุติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน ตะติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน จะตุตถัชฌานะ จะระณะธัมมะสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะธัมมะสัมปันโน อะตีตัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะ สัมปันโน อะนาคะตัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะ

สัมปันโน ปัจจุปปันนัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะ สัมปันโน อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา โส ภะคะวา

ญาณะปุพพังคะมะนะญาณานุปะริวัตติ กายะกัมมะสัมปันโน ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะวะจีกัมมะสัมปันโน

ญาณะปุพพังคะมะญาณานุ ปะริวัตติตะมะโนกัมมะสัมปันโน อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา โส ภะคะวา สันทัสสะนะปะริปุณโณ

ธัมมะเทสะนายะ ปะริปุณโณ วิริยัสสะปะริปุณโณ สะมาธิสสะ ปะริปุณโณ ปัญญายะ ปะริปุณโณ

วิมุตติยา ปะริปุณโณ อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ ภะคะวะโต นัตถิ ทะวา นัตถิ

ระวา นัตถิ อัปปะมัตตัง นัตถิ เวคายิตัตตัง นัตถิ อัพยา วัฏฏะมาโน นัตถิ อัปปะฏิสังขา อุเปกขาติ อัฏฐาระเสวะ เต โหนติ

พุทธะธัมมา อะจินติยา อะจินเตยเยสุ ปะสันนานัง วิปาโก โหติ อะจินติเย เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ (พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง

มะหานุภาวัง ภะวะตุ สัพพะทา อะโถปิ ราชะภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา เตชะวันตานิ ติฏฐันตุ อานุภาวัปปะสิทธิยา) ฯ

อะยัง ภะคะวะโต ธัมมะตายะ โถมะนา คาถา สะมัตตา ฯ (หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะวัตติงสะ มะหาปุริสะลักขะณะสัมปันโน สุปะติฏฐิตะปาโท โข โส ภะคะวา พุทธัสสะ ภะคะวะโต

เหฏฐาปาทะตะเลสุ เท๎วจักกานิ ชาตานิ สะหัสสารานิ สะเนมิกานิ สะนาภิกานิ สัพพาการะปะริปูรานิ อายะตะปัณหิ โข โส ภะคะวา ฯ

ทีฆังคุลี โข โส ภะคะวา ฯ มุทุตะลูนะหัตถะปาโท โข โส ภะคะวา ฯ ชาละหัตถะปาโท โข โส ภะคะวา ฯ อุสสังขะปาโท โข โส ภะคะวา ฯ เอณิชังโฆ

โข โส ภะคะวา ฯ ฐิตะโกวะ อะโนนะมันโต อุโภหิ ปาณิตะเลหิ ชานุกานิ ปะริมัชชันโต โข โส ภะคะวา ฯ โกโสหิตะวัตตะ คุยโห โข โส ภะคะวา ฯ

สุวัณณะวัณโณ กาญจะนะสันนิภะตะโจ โข โส ภะคะวา ฯ สุขุมัจฉะวี โข โส ภะคะวา ฯ สุขุมัจฉะวิตายะ ระโชชัลเลนะ อะนุปะลิมปิตะกาโย

โข โส ภะคะวา ฯ เอเกกะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ อุทธัคคะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ พ๎รัห๎มุชุคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ สัตตุสสะโท โข โส ภะคะวา ฯ

สีหะปุพพัฑฒะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ ปิตตันตะรัง โข โส ภะคะวา ฯ นิโ ค๎รธะปะริมัณฑะโล โข โส ภะคะวา ฯ สะมะวัฏฏักขันโธ โข โส ภะคะวา

ฯ สะรัคคะสัคคี โข โส ภะคะวา ฯ สีหะหะนุ โข โส ภะคะวา ฯ จัตตาฬีสะทันโต โข โส ภะคะวา ฯ สะมะทันโต โข โส ภะคะวา ฯ อะวิรุฬหะทันโต โข โส

ภะคะวา ฯ สุสุกกะทาโฐ โข โส ภะคะวา ฯ ปะหุตะชิวโห โข โส ภะคะวา ฯ พ๎รัห๎มะสะโร กะระวิกะภาณี โข โส ภะคะวา ฯ อะภินีละเนตโต โข โส ภะคะวา

ฯ โคปปะมุโข โข โส ภะคะวา ฯ พุทธัสสะ ภะคะวะโต ภะมุกันตะเร ชาตา ชาติอุณณา โอทาตา มุทุกา ตุละสันนิภา อุณหิสะสีโส โข โส ภะคะวา

ทะวัตติงสา เต โหนติ มะหาสัตตัสสะ ลักขะณา ทะวัตติงสะลักขะโณ พุทโธ สุนักขัตโต วะ จันทิมา ฯ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ (พุทโธ วิยะ

พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง ภะวะตุ ยาวะ สาสะนัง) (หยุด)

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสีตะยานุพ๎ยัญชะนะสัมปันโน ปีตังคุลี โข โส ภะคะวา ฯ อะนุปุพพังคุลี โข โส ภะคะวา ฯ

วัฏฏังคุลี โข โส ภะคะวา ฯ ตามพะนะโข โข โส ภะคะวา ฯ นิคุยหะโคปปะโก โข โส ภะคะวา ฯ สะมะปาโท โข โส ภะคะวา ฯ ตุงคะนะโข โข โส ภะคะวา ฯ

นิสิทธะนะโข โข โส ภะคะวา ฯ คะชะสะมานักกะโม โข โส ภะคะวา ฯ สีหะสะมานักกะโม โข โส ภะคะวา ฯ อุสะภะมานักกะโม โข โส ภะคะวา ฯ

ทักขิณาวะฏาวัฏฏะโน โข โส ภะคะวา ฯ สะมันตะจารุชาณุมัณฑะโล โข โส ภะคะวา ฯ ปะริปุณณะ ปุริสัพ๎ยัญชะโน โข โส ภะคะวา ฯ

ทักขิณาวัฏฏะนาภี โข โส ภะคะวา ฯ อัจฉินทะนาภี โข โส ภะคะวา ฯ สุวัณณะกัททะลีสะทิสะอุรุ โข โส ภะคะวา ฯ เอราวะณะกะระสะทิสะภุโช

โข โส ภะคะวา ฯ สุจิคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ โกมะละอะนุสสันนานุสสันนะสัพพะคัตตะลิตโต โส โข ภะคะวา ฯ อะลีนะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ

ติละกาทิวิระหิตะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ อะนุปุพเพนะ รุจิระคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ วิสุทธะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ โกฏิสะหัสสานัง

ปะกะติหัตถีนัง พะละธะโร โข โส ภะคะวา ฯ ปุริสะพะละคะณะนายะ โกฏิสะตะสะหัสสานัง พะละธะโร โข โส ภะคะวา ฯ ตุงคะนาโส โข โส ภะคะวา ฯ

สุสัณฐานะนาโส โข โส ภะคะวา ฯ รัตตัทวิชะปะโส โข โส ภะคะวา ฯ สุกกะทันโต โข โส ภะคะวา ฯ สินิทธะทันโต โข โส ภะคะวา ฯ

วิสุทธินทะริโย โข โส ภะคะวา ฯ วัฏฏะทาโฐ โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะทันโต โข โส ภะคะวา ฯ คัมภีระปาณิเลโข โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะเลโข โข โส

ภะคะวา ฯ อุชุเลโข โข โส ภะคะวา ฯ สุรุจิระสัณฐานะเลโข โข โส ภะคะวา ฯ ปะริมัณฑะละกายะภาวันโต โข โส ภะคะวา ฯ ปะริปุณณะกะโปโล โข โส

ภะคะวา ฯ อายะตะวิสาละเนตโต โข โส ภะคะวา ฯ ปัญจะปะสาทะวันตะเนตโต โข โส ภะคะวา ฯ อะกุฏิตะมุโข โข โส ภะคะวา ฯ มุทุตะนุกะรัตตะชิวโห

โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะชิวโห โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะสุรุจิระกัณโณ โข โส ภะคะวา ฯ นิคันถิสิโร โข โส ภะคะวา ฯ นิคุยหะสีโห โข โส ภะคะวา

ฯ ฉัตตะนิภะจารุสีโส โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะปุถุละนะลาตะโสโภ โข โส ภะคะวา ฯ สุสัณฐานะภะมุโก โข โส ภะคะวา ฯ กัณหะ ภะมุโก โข โส

ภะคะวา ฯ อะนุโลมะภะมุโก โข โส ภะคะวา ฯ มะหาภะมุโก โข โส ภะคะวา ฯ อายะตะ ภะมุโก โข โส ภะคะวา ฯ อายะวาภะมุโก โข โส ภะคะวา ฯ

สุขุมาละคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ อะติวิยะ อุชชะลิตะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ วิมะละคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ สินิทธะคัตโต โข โส ภะคะวา ฯ

สุคันธะตะนุ โข โส ภะคะวา ฯ สะมะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ สุนีละโลโม โข โส ภะคะวา ฯ กุณฑะลาวัฏฏะกะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ

ทักขิณาวัฏฏะกะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ สุสัณฐานะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ สินิทธะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ อะลุลิตะโลโม โข โส ภะคะวา ฯ

อะติสุขุมะอัสสาสะปัสสาสะจาระโณ โข โส ภะคะวา ฯ สุสัณฐานะมุโข โข โส ภะคะวา ฯ สุคันธะมุโข โข โส ภะคะวา ฯ สุนีละเกโส โข โส ภะคะวา

ฯ กุณฑะลาวัฏฏะกะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ ทักขิณะวัฏฏะกะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ สุสัณฐานะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ สินิทธะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ

กัณหะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ อัลลิตะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ สุทโธตะเกโส โข โส ภะคะวา ฯ เกตุมาลาวะรัตตะวิจิตโต โข โส ภะคะวา ฯ

เอวังอะสีตะยานุ พ๎ยัญชะนะปะฏิมัณฑิตะรูปะกาโย โข โส ภะคะวา ฯ(หยุด)

เอวัง สัพพังคะโสภะโณ รูปะกาโย อะจินติโย อะจินติเยสุ ปะสันนานัง วิปาโกปิ อะจินติโย เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ

พุทธะรูปัมปิ อะปะริมาณัง มะหาเตชัง มะหานุภาวัง นิรันตะรายัง นิรุปัททะวัง จิรัฏฐิติกัง ภะวะตุ ยาวะ สาสะนัง โสตถิ เต โหตุ

สัพพะทา อะโถปิ ราชะภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา เตชะวันตานิ ติฏฐันตุ อานุภาวัปปะสิทธิยา ฯ ภะคะวะโต รูปะกายะ โถมะนา

พุทธาภิเสกะคาถา ปะฐะมา สะมัตตา ฯ พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโตฯ

ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะโต มะหาการุณิโก โลกานุกัมปายะ มาตุธาระกะมาณะวะโต ปัฏฐายะ จิตเตนะ สัตตะ อะสังเขยยัง สัมมาสัมโพธิง

ปัตเถต๎วา มะหาสาคะระจักกะวัตติโย ปัฏฐายะ วาจายะ นะวาสังเขยยัง สัมมาสัมโพธิง ปัตเถต๎วา ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาทะมูเล

ลัทธัพ๎ยากะระโณ กัปปะ สะตะสะหัสสาธิกานิ จัตตาริ อะสังเขยยานิ สะมะติงสะพุทธะการะธัมเม ปูเรนโต ยาวะ เวสสันตะระภาวัง อาคันตะวา

เวสสันตะรัตตะภาเว สัพพะปาระมิโย นิฏฐาเปต๎วา ปาระมีกุฏัง คะเหต๎วา ตุสิตะปุเร นิพพัตติต๎วา เทวะราชะภูโต พุทธะกาลัง ญัต๎วา

สันนิปะติเตหิ เทวะพ๎รัห๎มะคะเณหิ กาโล ยันเต มะหาวีระ อุปปัชชะ มาตุกุจฉิยัง สะเทวะกัง ตาระยันโต พุชฌัสสุ อะมะตัง ปะทันติ

วะทันเตหิ ยาจิโต นิมันติโต สาก๎ยะราชะกุเล มะหามายายะ เทวิยา กุจฉิมหิ ปะฏิสันธิง คะเหต๎วา ลุมพินีวะเน มาตุคัพภา โสตถินา

วิชาโต อุตตะราภิมุโข สัตตะปะเท วีติหาเรต๎วา ปังกะชะมุททะนิฏฐิโต สัพพา ทิสา อะนุวิโลเกต๎วา อัตตะนา สะทิสัง ปุคคะลัง

อะทิส๎วา อัคโคหะมัส๎มิ โลกัสสะ เสฏโฐหะมัส๎มิ โลกัสสาติ อาทิกัง อาสะภิวาจัง นิจฉาเรต๎วา เอกูนะติงสะวัสสานิ เทวะกุมาโร วิยะ

มะหาสัมปัตติโย อะนุภะวันโต จัตตาโร นิมมิเต ทิส๎วา มะหาสัมปัตติโย ปะหายะ มะหาภินิกขะมะนัง นิกขะมิต๎วา อะโนมายะ นะทิยา

ตีเร ปัพพะชิต๎วา อุทุมพะระวะเน ฉัพพัสสานิ มะหาปะธานัง ปะทะหิต๎วา วิสาขะปุณณะมายัง สุชาตายะ ทินนัง มะธุปายาสัง

ปะฏิคคะเหต๎วา เนรัญชะรายะ นะทิยา ตีเร ปะริภุญชิต๎วา เนรัญชะรายะ สุวัณณะปาฏิง ปะวาเหต๎วา สาละวะเน ทิวาวิหารัง คันต๎วา

สายัณหะสะมะเย โสตถิเยนะ ทินนา อัฏฐะ ติณะมุฏฐะโย คะเหต๎วา เทวะตาหิ อะลังกะตะมัคเคนะ ชะยะมะหาโพธิรุกขะมูลัง อุปะคันตะวา

สุริเย อัฏฐังคะเตเยวะ สะเสนัง สะวาหะนัง สะพะลัง มารัง วิทธังเสต๎วา ปะราเปต๎วา ปะฐะมะยาเม ปุพเพนิวาสัง อะนุสสะริต๎วา

มัชฌิมะยาเม ทิพพะจักขุง วิโสเธต๎วา ปัจฉิมะยาเม อะวิชชาปัจจะยาสังขารา อิจเจวะมาทิเก ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมเม วิจาระณะสะมัตถัง

มะหาวะชิระญาณัง โอตาเรต๎วา สัพพะกังขัง วูปะสะเมต๎วา จะตุปาริสุทธะสีละสังขาตัง สีละวิสุทธิง ปัต๎วา อะภิญญา ปาทะกัง

จะตุตถัชฌานะสังขาตัง จิตตะวิสุทธิง อุปปาเทต๎วา ตะโต นามะรูปะวะวัตถานะสะมัตถัง ทิฏฐิวิสุทธิง ปัต๎วา

นามะรูปูปาทานะปัจจะยะวะวัตถานะสะมัตถัง กังขาวิตะระณะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต สัพพะพุทธาจิณณัง วิปัสสะนาปาทะกัง

จะตุตถัชฌานัง สะมาปัชชิต๎วา ปัญจะสุอุปาทานักขันเธสุ อะภินิวีสิต๎วา สัมมัปปัญญายะ อุทะยัพ๎ญาณานิ ละภิต๎วา อิเม

อุปักกิเลสานะมัคคาติ ชานะนะสะมัตถัง มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต อุทะยัพ๎ยะ ญาณัง ปัต๎วา ตะโต

ภังคะญาณัง ปัต๎วา ตะโต อะนุโลมะญาณัง ปัต๎วา เอวัง อะนุปุพพะญาณะสังขาตัง ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต

เอกะจิตตักขะณิกัง โคตระภูญาณัง ปัต๎วา ตะโต สักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพะตะปะรามาสะโทสะปะหานะกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง

โสตาปัตติผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง โสตาปัตติมัคคะ ญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา

ตะโตปิ ตีณิ โสตาปัตติผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต ปัจจะ เวกขะณะ ญาณานิ ปัต๎วา โสตาปันโน โหติ ฯ (หยุด)

ตะโต สีละวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขา วิตะระณะวิสุทธิมัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิปะฏิทา

ญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา เอกะจิตตักขะณิกัง โคตะระภูญาณัง ปัต๎วา ตะโต กามะราคัพ๎ยาปาทะ

ตะนุกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง สะกะทาคามิผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง สะกะทาคามิมัคคะญาณะสังขาตัง

ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต ตีณิ สะกะทาคามิผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ ปัต๎วา สะกะทาคามี โหติ ฯ ตะโต

สีละวิสุทธิ จิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตะระณะวิสุทธิ มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะ วิสุทธิปะฏิปะทา

ญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกัง โคตะระภูญาณัง ปัต๎วา ตะโต กามะราคัพ๎ยาปาทะนัง นิระวะเสสัปปะหานะกะรัง

จะตุตถัชฌานิกัง อะนาคามิ ผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง อะนาคามิผะละมัคคะ ญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะ

วิสุทธิง ปัต๎วา ตโต ตีณิ อะนาคามิผะละจิตตานิ ปัต๎วา ตะโต ปัจจะ เวกขะณะญาณานิ ปัต๎วา อะนาคามิโน โหติ ฯ ตะโต

สีละวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตะระณะวิสุทธิ มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิปะฏิปะทาญาณะ

ทัสสะนะวิสุทธิโย ปัต๎วา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกัง โคตะระภูญาณัง ปัต๎วา รูปะราคะอะรูปะราคะมานุทธัจจะ อะวิชชาโทสัมปะหานะกะรัง

จะตุตถัชฌานิกัง โลกุตตะระ กุสะละปะฏิเวธัญญาณัง อัญเญหิ อะสาธาระณัง อะนุตตะระ สัมโพธิง อะนันตัญญาณะปะริวาริกัง

อะระหัตตัญญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัต๎วา ตะโต สะมาปัตตีหิ อะระหัตตะพะละจิตเตหิ อะนันตัญญาณะปะริวาริกัง

สัพพัญญุตัญญาณาทิคุณะสัมปัตติง ปัต๎วา พุทโธ โหติ ฯ ตะโต ปัจจะเวกขะณัญญาณานิ ปัต๎วา สัพพะพุทธาจิณณัง อุทานัง

อุทาเนสิ ฯ

อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติฯ

โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ ภะคะวาติ ฯ พะละนิปปัตติง ตะโต จะตุเวสารัชชัปปัตโต อะธิคะตะปะฏิสัมภิโท ปุริสะสีโห ปุริสาชัญโญ อิมัง โลกัง

สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง สัสสะมะณะ พ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ โส ภะคะวา

ญาณะภูโต จักขุภูโต พ๎รัห๎มะภูโต ธัมมะภูโต วัตตา ปะวัตตา อัตถัสสะ นินเนตา อะมะตัสสะ ทาตา ธัมมัสสามิ ธัมมะราชา ธัมมัง

เทเสสิ อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะ กัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง

ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ ฯ โส ปะระมะสีตะ ละหะทะโย สันตินท๎ริโย หิตานุกัมปิ ทะยาลูวะรัญญู วะระโท วะราหะโร

อะนุตตะโร อะโนโม สิริโก ยะถา รูโปปิ โลกัตถัง สาเธติ ตัสเสวะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิทัง พุทธะรูปัมปิ มะหิทธิกัง มะหาเตชัง

มะหาพะลัง มะหานุภาวัง โหตุเยวะ สัพพะกาลัง ยาวะ สาสะนันตะระธานาติ ฯ (หยุด)

(จบภาคต้น)

ภาคปลาย (บทจบ)

สัทธัมโม ปะนะ เยนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เทสิโต สันทิฏฐิกานะตาทิคุณะสัมปัตติ วิราชิโต

นิยยานิโก คัมภีโร อะตักกาวะจะโร วิสุทโธ มะทะนิมมะทะโน ปิปาสะวินะโย อาละยะสะมุคคาโต วัฏฏูปัจเฉโท อิจเจวะ

มาทิคุณะสัมปัตติยุตโต ตัสเสวะ สัทธัมมัสสะ เทสะกัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิทัง พุทธะรูปัมปิ ตาทิสะเมวะ มะหาเตชัง ภะวะตุ

สัพพะทาฯ

อะริยะสังโฆ ปะนะ ยัสสะ ภะคะวะโต ชานะโต ปัสสะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สาวะโก

สุปะฏิปันโน สัมมาปะฏิปันโน อุชุปะฏิปันโน ญายะปะฏิปันโน สามีจิปะฏิปันโน อาหุเนยยะตาทิคุณะ สัมปะทาสุ วิราชิโต

สุวิสุทธะจิตโต สันตินทะริโย สีละ สัมปันโน สะมาธิสัมปันโน ปัญญาสัมปันโน วิมุตติ สัมปันโน

วิมุตติญาณะทัสสะนะสัมปันโน สัตตานัง สาโร อิจเจวะมาทิคุณะสัมปัตติยุตโต ตัสเสวะ อะริยะ สังฆัสสะ คุรุโน

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิทัง พุทธะรูปัมปิ ตาทิสะเมวะ มะหาเตชัง สุระนะระมะหิตัง ภะวะตุสัพพะทาติ ฯ (หยุด)

พุทธะรูปาภิเสกะวิธี สะมัตตา ฯ

เอกะพุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง โหติเยวะ โย โส ภะคะวา อะนันตะ ญาโณ กะรุณากะโร ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปาทะมูเล ลัทธัพ๎ยากะระโณ กัปปะสะตะสะหัสสาธิกานิ จัตตาริ อะสังเขยยานิ สะมะติงสะปาระมิโย ปูเรต๎วา สัพพัญญุตัมปัตโต โลเก

พุทโธ ชาโต ตัสสะ ปาเทปิ นะมามิ สัมพุทธัสสะ สิรีมะโต ฯ

(จบ)

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีพุทธาภิเษก

ภาพแสดงพิธีพุทธาภิเษกภายในวัด โดยมีพระสงฆ์นั่งล้อมรอบพระพุทธรูปและทำพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธรูปด้วยการจุดเทียนและสวดมนต์

ตามความเชื่อโบราณว่ากันว่า วัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว จะกลายเป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก เพราะได้ผ่านบทสวดพระพุทธมนต์ หรือบทสวดพระปริตรต่างๆอีกด้วย

ตำนานการสร้างพระ คืออะไร

ภาพพิธีพุทธาภิเษกที่แสดงการจุดเทียนชัยและการสวดมนต์ โดยมีพระสงฆ์นั่งสมาธิและทำพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธรูปภายในวัด

ตำนนการสร้างพระพุทธรูป ราว ๆ ปีพ.ศ. 950 ได้มีตำนานพระแก่นจันทน์เกิดขึ้น ในสมัยที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนตาวะติงสา ในขณะนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศล เจ้าผู้ปกครองแคว้นโกศลได้ระลึกถึงพระพุทธองค์จึงได้สร้างจากไม้แก่นจันทน์แดง ประดิษฐานไว้เหนืออาสน์ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ เมื่อพระพุทธองค์เสด็ตกลับมาจึงตรัสสั่งรักษาพระพุทธรูปไว้ให้เป็นแบบอย่างในการสร้างพระพุทธรูปสืบต่อมา

ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ปัจจุบันนี้ ได้ที่ไหนบ้าง

ภาพแสดงพระสงฆ์และพราหมณ์ทำพิธีเบิกเนตรองค์เทพต่างๆ ในศาลเจ้า โดยมีการอัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่เทวรูปเพื่อให้ผู้บูชาสามารถกราบไหว้ได้

สำหรับพิธพุทธาภิเษกนี้สามารถร่วมได้ตามวัดต่างทั้งประเทศไทยทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและในต่างจังหวัดนั่นเองค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า